ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет: "Възлагане на застрахователни услуги"

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл. 14 във връзка с чл.16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед на изпълнителния директор, обявява откриване и провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет: „Възлагане на застрахователни услуги - Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” и Застраховка „Злополука на пътниците в моторните превозни средства”.
Документацията за участие в конкурса може да бъде закупена всеки работен ден в административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД-стая № 303, срещу 50 лв. /без ДДС/, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч., до 13.01.2016 г. включително.
Предложението за участие в конкурса, придружено с изискуемите документи следва да бъде представено в деловодството на „Пристанище Бургас” ЕАД- партер до 17.00 ч. на 14.01.2016 г.

Допълнителна информация за конкурса може да намерите в прикачения файл ТУК.