ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет: Възлагане на застрахователни услуги по  застраховка -Индустриален пожар - 07.02.2020

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл.20, ал.4 от ЗОП и чл. 14 във връзка с чл.16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед на изпълнителния директор, обявява откриване и провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги по  застраховка „Индустриален пожар” за сметка на „Пристанище Бургас” ЕАД в полза на ДП „Пристанищна инфраструктура” за обектите, предоставени за ползване, при следните условия:

Документацията за участие в конкурса може да бъде закупена в административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД-стая № 303, срещу представен документ за платени 5 лв. /пет/без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч., до  21.02.2020 г. включително.

Офертата за участие в конкурса, придружена с изискуемите документи следва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, надписан с надписа „Възлагане на застрахователни услуги"по застраховка „Индустриален пожар" за сметка на „Пристанище Бургас" ЕАД в полза на ДП „Пристанищна инфраструктура" за обектите, предоставени за ползване", в деловодството на „Пристанище Бургас" ЕАД- партер до 16.30 ч. на 24.02.2020г.

Гаранция за участие на кандидатите в конкурса - парична сума в размер на: 60,00 лв. Гаранцията за участие се плаща ефективно до 24.02.2020г. в главната каса на „Пристанище Бургас" ЕАД или по сметка.

Дата, място и час на провеждане на конкурса - в заседателната зала на административната сграда  на  „Пристанище Бургас"  ЕАД, 3 ет.  на  25.02.2020г. от 10.00 ч.

Повече информация може да намерите в прикачения файл  ТУК.