ОБЯВА за отдаване под наем на обекти - офиси и търговски обекти, части от обекти - 20.03.2019

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси и търговски обекти, части от обекти - публична държавна собственост, предоставени за ползване на „Пристанище Бургас" ЕАД, находящи се в пристанище за обществен транспорт Бургас, по опис, част от тръжната документация.

Подробна информация ще намерите в прикачения файл ТУК.

Вид на търга - с тайно наддаване.Вид на заседанието- открито.

Срокът за закупуване на тръжна документация е до 16.30 часа на 22.04.2019 г.  

Срокът за подаване на заявленията за участие е до 16.30 часа на 23.04.2019 г.

Заявления, постъпили след този срок, не се разглеждат.

Търгът ще се проведе на 24.04.2019 г. от 10.00 ч..

Мястото, където се закупува тръжната документация е административната сграда на "Пристанище Бургас" ЕАД, етаж 3-ти, стая № 303.

Размерът на таксата за получаване на тръжната документация е 30 /тридесет/ лева, без ДДС /невъзстановими/.

Размерът на депозита е определен в правилата за провеждане на търга.

Време и начин за оглед на обектите - всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в рамките на срока, предвиден за подаване на заявленията.

За контакти и съдействие: тел. 056/82 22 49 - Димитринка Трепечова – оперативен счетоводител, тел. 056/82 23 01 – Денка Русева – технически организатор „АСУ”, тел. 056/82 20 14 –Мадлен Мутафян - юрисконсулт.

Заявленията се подават в деловодството на „Пристанище Бургас" ЕАД в запечатан, непрозрачен плик, върху който е отбелязано пълното наименование на обекта, за който се участва в търга, името, точен и актуален адрес на подателя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и/или електронен адрес. Предложенията се адресират: гр. Бургас, "Пристанище Бургас" ЕАД, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1, за търга за отдаване под наем на обекти.