ОБЯВА за покана към потенциални кандидати за предоставяне на оферти за доставка на хартия и канцеларски - 30.12.2022

„Пристанище Бургас“ЕАД обявява покана към потенциални кандидати за предоставяне на оферти за доставка на хартия и канцеларски материали по приложена към настоящия имейл спецификация.

Офертата може да ни предоставите   в срок до 16.30 ч. на 12.01.2023 г.  на факс- 056/822156, по електронна поща- [email protected] или на адрес:гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”№1.

            Опция на количествата от спецификацията +/-20%.

Срок и място за изпълнение на доставките – периодични доставки в рамките на договорените количества за срок от една година, считано от датата на сключване на договора, до склад на “Пристанище Бургас”ЕАД.

Изисквания при изпълнение на доставките – доставките се осъществяват след представяне на ежемесечни писмени заявки за необходимите видове и количества; при възникване на необходимост от спешна доставка срокът за представяне на заявка може да бъде по-кратък;Срок на доставка –съгласно предложение на кандидата в процедурата , но не по-дълъг от  5 /пет/ работни дни от заявката.

Изисквания за качество – предложените артикули да са в съответствие с техническите характеристики по спецификацията; да отговарят на съответния стандарт, на представената мостра, при всяка доставка се представя фактура и приемо-предавателен протокол.

Срок на отложено плащане- 30 календарни дни, считано от датата на всяка доставка.

В офертата да се посочи срок на доставка до склад на „Пристанище Бургас”ЕАД.

Критерий за оценка на офертите- цена- 95 точки, срок на доставка- 5 точки.

 

Приложение:съгласно текста.