ОБЯВА за покана към потенциални кандидати за участие в  търговска/частна поръчка с предмет „Доставка на индустриални и транспортни гуми” - 11.07.2022

„Пристанище Бургас“ЕАД обявява покана към потенциални кандидати за участие в  търговска/частна поръчка с предмет „Доставка на индустриални и транспортни гуми” по определени видове, количества и технически характеристики - съгласно техническа спецификация.

Предвиждана опция на количествата -  +20/- 20%.

      Срок и място на изпълнение на поръчката – една година от датата на подписване на договора; изпълнение чрез периодични доставки на база писмени заявки в рамките на договорените годишни количества в срок, предложен от кандидата, посочен в календарни дни, считано от датата на подаване на заявката; място на изпълнение - до склад на „Пристанище Бургас” ЕАД.

     Изисквания за качество: а) предложените гуми да са сертифицирани за произход и качество от производителя и да отговарят на стандартите на Европейския Съюз; б) офертата да е в пълно съответствие с посочените в техническата спецификация технически данни и параметри, видове и количества; в) с офертата да се представи документ за произход на стоките, предмет на процедурата, в т.ч. и/или каталог на производителя; да се посочи търговската марка и модел на предлаганите гуми съобразно машините, за които са предназначени; г) с офертата да се предложи гаранционен срок /не по-дълъг от пет години/.

 Документи, които кандидатите следва да представят,  и изисквания към офертата:

1. Оферта, поставена в запечатан плик с надпис: Участие в процедура с предмет «Доставка на индустриални и транспортни гуми».

2.. Ценова оферта /предлагана цена/, в която са посочени вида, техническите характеристики и количествата стоки, предмет на процедурата, по представена спецификация, като се посочват единични цени  в лева без ДДС за всяка позиция от спецификацията, както и обща стойност без.

     3. В плика с офертата кандидатите представят следните документи: 1) подписана презентация на кандидата; 2) ценова оферта; 3) документ за самоличност - копие /за физически лица/ или удостоверение за актуално състояние– копие /за юридически лица/ с вписан ЕИК или само посочват ЕИК ; 4) удостоверение за регистрация по ЗДДС; 5) документи или декларация с доказателствен характер за съответствие на предлаганите стоки с изискваните – качество, произход, търговска марка, каталог на производителя за предложените от кандидата марки гуми, сертификати от производителя и др. по преценка на кандидата, доказващи съответствие с изискванията за качество;

      С офертата, която представят, кандидатите следва да посочат:

  1. срок на доставка в календарни дни,
  2. срок на отложено плащане - не по-дълъг от 30 календарни дни, считано от датата на ефективна доставка, издадена фактура и проведен входящ контрол,
  3. гаранционен срок /не по-кратък от една година и не по-дълъг от пет години/.

    Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни от датата на отваряне на предложенията.

     Гаранция за изпълнение на договора – 3 % от стойността на договора. Гаранцията се предоставя при подписване на договора с определения за изпълнител кандидат в една от следните форми – парична сума или банкова гаранция. Гаранцията се освобождава в 3-дневен срок след прекратяване действието на договора.

Критерии за оценка на ценовата оферта и начин на определяне на тежестта им в комплексната оценка: Икономически най-изгодна оферта, определена при следните показатели:  Цена с тежест- 90 точки; Срок на доставка - 10 точки.  

   

 Офертата, придружена с изискуемите документи, следва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик с надпис: Участие в процедура с предмет „Доставка на индустриални и транспортни гуми”, в деловодството на „Пристанище Бургас” ЕАД – партер, всеки работен ден до 16.30 часа нa  21.07.2022 г. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и по възможност, електронен адрес. Предлаганата с офертата цена /ценова оферта/ се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.

 

Техническата спецификация може да намерите  тук.