ОБЯВА за покана за участие в процедура с предмет: Аварийно възстановяване на болард на 12 к.м. - 15.01.2020

„Пристанище Бургас”ЕАД обявява  покана   към  потенциални   кандидати   за участие в процедура с предмет”Аварийно възстановяване на болард на 12 к.м. в района на пристанищен терминал”Бургас изток 1” в „Пристанище Бургас”ЕАД”.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Изпълнението на строително-монтажните работи да е съгласно техническите и технологичните изисквания и нормативните актове в РБългария. Вложените при изпълнение на строително - монтажните работи материали следва да отговарят на действащите стандартизирани норми.

2. Инвеститорският контрол при изпълнение на СМР ще се извършва от звено „Проектиране и строителство” при „Пристанище Бургас”ЕАД.

3. Начин на плащане: 100%  в 7 дневен срок след подписан приемо- предавателен протокол.

4. Отчитането на извършените строително монтажните работи ще се извършва въз основа на : - Доказване на действително извършените видове дейности от изпълнителя чрез подробна количествена сметка, проверена от инвеститорския контрол. - Представяне на акт обр.19;

5. При изпълнение на предмета на поръчката трябва да бъдат представяни всички сертификати за произход, качество и съответствие на влаганите материали.

6. Гаранционни срокове и условия: Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове трябва да бъдат не по кратки от заложените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, определени от датата на приемане с протокол на извършените СМР.

7. Офертата трябва да съдържа:

7.1. данни за лицето, което прави предложението;

7.2. предложение за изпълнение на изискванията на възложителя, посочени в настоящата покана - свободен текст

 7.3. ценово предложение, съгласно представената КСС;

7.4. срок на валидност на предложението;

7.5. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код - за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство;

7.6.презентация на кандидата;

7.7.списък на изпълнени договори за СМР  за последните три години;

7.8. валидно удостоверение за вписване  в централния професионален регистър на строителя за първа категория,  втора група строежи, както и копие от талона за регистрация, съгласно чл.137, ал.1, буква „а” от ЗУТ и чл.2, ал.1, т.4 от Наредба за номенклатурата на видовете строежи.;

7.9.списък на техниката с която разполага кандидата за изпълнение на поръчката;

7.10.списък на техническите лица, които ще бъдат пряко ангажирани с предмета на поръчката;

7.11.валидна застраховка”Трудова злополука” за срока на действие на договора за работниците и служителите, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на поръчката и валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 ЗУТ.

Критерий за оценка на офертите- най- ниска предложена цена.

 

 Офертите придружени с изискуемите документи следва да бъдат подадени лично или по пощата на адрес”гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”№1, „Пристанище Бургас”ЕАД, деловодство. Върху  запечатаният плик с документите да бъде изписан предмета на процедурата: „Аварийно възстановяване на болард на 12 к.м. в района на пристанищен терминал”Бургас изток 1”в „Пристанище Бургас”ЕАД”, името на фирмата на кандидата с точен адрес, телефони и факсове за връзка. Срок на подаване на документите 24.01.2020 г.

Изпълнението включва :

  • Разбиване на част от надстройката на кейовата стена;
  • Доставка и монтаж на анкерни болтове и анкерни ст.пръти;
  • Монтаж на болард;
  • Доставка и полагане на бетон;

При работа на обекта да се внимава да не се засегнат подземни и надземни проводи и съоръжения на техническата инфраструктура.Възстановяването на евентуално засегнати такива се извършва за сметка на изпълнителя.

 КСС и Детайл за възстановяване на боларда може да изтеглите от ТУК:

          - КСС

          - Детайл

За въпроси:Т.Димитрова-тел.056/822351.