ОБЯВА за процедура за избор на изпълнител на стоманени въжета, куки,  резервни комплекти за куките  и други резервни части - 17.03.2022

Пристанище Бургас” ЕАД организира процедура за избор на изпълнител на стоманени въжета, куки,  резервни комплекти за куките  и други резервни части, съгласно спецификация, неразделна част от настоящата обява.

При интерес, моля изпратете ценова оферта в запечатан, непрозрачен плик на адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1, до комисия за разглеждане, оценяване и класиране на оферти за търговски поръчки в срок до 16.30 ч. на 24.03.2022 год.. Пликът следва да е надписан с наименованието на поръчката за която се подава оферта, както и с наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, имейл и телефон.

Срок и място на изпълнение на поръчката – една година от датата на подписване на договора; изпълнение чрез периодични доставки на база писмени заявки в рамките на договорените годишни количества в срок съгласно предложение на кандидата в процедурата  до 20 календарни дни, считано от подаване на заявката; място на изпълнение - до склад на “Пристанище Бургас” ЕАД.Опция на количествата- +/-20%.

 Изисквания за качество: а) предложените стоманени въжета да съответстстват на посочените технически характеристики по спецификацията, наименования, количества и каталожни номера; б) изделията да са с гарантирано качество в) при всяка доставка се представя сертификат за произход, издаден от производителя, както и сертификат за направени изпитания от производителя; г) да се предложи минимален гаранционен срок от 12 /дванадесет/ месеца и условия за гаранционно обслужване; д) кандидата в процедурата следва да представи валиден сертификат за управление на качеството - ISO 9001:2000; ISO 9001:2008 или еквивалентен такъв.

С офертата кандидатите представят следните документи:  1)ЕИК номер в Търговския регистър; 2)удостоверение за регистрация по ЗДДС; 3) документи  или  декларация от доказателствен характер за съответствие на предлаганите стоманени въжета с изискваните – по преценка на кандидата; 4) валиден сертификат за управление на качеството на кандидата- ISO 9001:2000; ISO 9001:2008 или еквивалентен такъв. Всички документи да са представени в оригинал  или заверени копия, да са на български език или да са придружени с превод на български език;

 

Критерии за оценка на офертите:   

      цена                     -  95 т.; 

      срок на доставка -    5 т.

 

Спецификацията може да се разгледа    Т У К.