ОБЯВА за провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги по  застраховка „Индустриален пожар” за сметка на „Пристанище Бургас” ЕАД в полза на ДП „Пристанищна инфраструктура” - 03.02.2022

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл.20, ал.4 от ЗОП и чл. 29, ал.3  от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Заповед на изпълнителния директор, обявява откриване и провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги по  застраховка „Индустриален пожар” за сметка на „Пристанище Бургас” ЕАД в полза на ДП „Пристанищна инфраструктура” за обектите, предоставени за ползване, при следните условия:

Документацията за участие в конкурса може да бъде закупена в административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД-стая № 303, срещу представен документ за платени 5 лв. /пет/без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч., до  22.02.2022 г. включително.

Офертата за участие в конкурса, придружена с изискуемите документи следва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, надписан с надписа „Възлагане на застрахователни услуги"по застраховка „Индустриален пожар" за сметка на „Пристанище Бургас" ЕАД в полза на ДП „Пристанищна инфраструктура" за обектите, предоставени за ползване", в деловодството на „Пристанище Бургас" ЕАД- партер до 16.30 ч. на 18.02.2021г.

Гаранция за участие на кандидатите в конкурса - парична сума в размер на: 60,00 лв. Гаранцията за участие се плаща ефективно до 23.02.2022г. включително в главната каса на „Пристанище Бургас" ЕАД или по сметка.

Дата, място и час на провеждане на конкурса - в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас" ЕАД, 3 ет. на 24.02.2022г. от 10.00 ч.

Повече информация може да намерите в прикачения файл на старницата на „Пристанище Бургас“ЕАД , в „Профил на купувача“  - ТУК.