ОБЯВА за провеждане на  повторен търг с тайно наддаване за продажба на ДМА по позиции 1,2,3,4,5,12,13,14 от Заповед №РД05/354 от 12.09.2018 - 10,08,2018

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол ПД--87/06.04.2017г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията обявява провеждане на  повторен търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи по позиции 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14 от Заповед №РД05/354 от 12.09.2018 г..

Подробна информация относно, начална цена, стъпка за наддаване /в случай, че се премине към явен търг/, начин на плащане, размер на депозита, условия за оглед на обектите и специални изисквания към участниците, се съдържа в прикачения файл ТУК.

Търгът ще се проведе на 19.10.2018 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 303, срещу представен документ за платени 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 17.10.2018 г. включително.

Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 18.10.2018 г.