ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба като скрап на технологичен отпадък - 22.10.2020

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба като скрап на технологичен отпадък с приблизително тегло 100 /сто/ тона, находящ се на територията на пристанищен терминал „Бургас Изток 1”.

Подробно описание на условия, начална цена, стъпка за наддаване /в случай, че се премине към явен търг/, начин на плащане, размер на депозита, условия за оглед и специални изисквания към участниците, се съдържа в прикачения към настоящото обявление файл ТУК.

Търгът ще се проведе на 10.11.2020 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 305, срещу представен документ за платени 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 06.11.2020 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – до 16:30 ч. на 09.11.2020 г..

Когато на търга не се яви кандидат/и, същия ще се проведе повторно на 26.11.2020 г. от 10.00 ч..

За справки: тел. 0884 787 855, 0886 729 429, 0884 844 104.