ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем имоти в гр. Созопол - 03.09.2021

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание Раздел 5 от Парвилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Протоколно решение № ПД-194/26.07.2021 на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обявява Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот находящ се в гр. Созопол, община Созопол, област Бургас : 

1.1. Два броя апартаменти със застроена площ от 173.54(сто седемедесет и три цяло и петдесет и четири) кв.м., находящи се на втори етаж от сградата; 

1.2.Стая със застроена площ от 25(двадесет и пет) кв.м., находяща се на втори етаж от сградата; 

1.3. Сутерен (избено помещение) със застроена площ от 158(сто петдесет и осем) кв.м., съгласно графична схема №2. 

Вид на търга - с тайно наддаване, вид на заседанието- закрито.

Срокът за закупуване на тръжна документация е до 16.30 часа на 21.09.2021 г. 

Срокът за подаване на заявленията за участие е до 16.30 часа на 23.09.2021 г.

Заявления, постапили след този срок, не се разглеждат.

Търгът ще се проведе на 24.09.2021 г. от 10.00 ч..

Мястото, където се закупува тръжната документация е административната сграда на "Пристанище Бургас" ЕАД, етаж 3-ти, стая № 305.

Размерът на таксата за получаване на тръжната документация е 50 /петдесет/ лева, без ДДС /невъзстановими/.

Размерът на депозита е определен в правилата за провеждане на търга.

Време и начин за оглед на обекта – след предварително уточнение, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в рамките на срока, предвиден за подаване на заявленията.

За контакти и съдействие: тел. 056/82 23 01 – Величка Бурлакова – организатор звено „АСУ”.

Заявленията се подават в деловодството на „Пристанище Бургас" ЕАД в запечатан, непрозрачен плик, върху който е отбелязано пълното наименование на търга за който се участва, името, точен и актуален адрес на подателя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и/или електронен адрес. Предложенията се адресират: гр. Бургас, "Пристанище Бургас" ЕАД, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1, за Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на

1.1. Два броя апартаменти със застроена площ от 173.54(сто седемедесет и три цяло и петдесет и четири) кв.м., находящи се на втори етаж от сградата, съгласно графична схема №1.;

1.2.Стая със застроена площ от 25(двадесет и пет) кв.м., находяща се на втори етаж от сградата, съгласно графична схема №1;

1.3. Сутерен (избено помещение) със застроена площ от 158(сто петдесет и осем) кв.м., съгласно графична схема №2.

Повече информация ще намерите в прикачения файл  ТУК