ОБЯВА за търг с тайно наддаване за продажба на бракуван актив, останки от м/к”Олга Джи”

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол ПД-150/01.07.2015 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на бракуван актив, останки от м/к”Олга Джи”

Подробна информация относно, начална цена, стъпка за наддаване /в случай, че се премине към явен търг/, начин на плащане, размер на депозита, условия за оглед на обектите и специални изисквания към участниците, се съдържа в прикачения към настоящото обявление файл ТУК.

Търгът ще се проведе на 28.12.2015 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 303, срещу представен документ за платени 100,00 лв. /сто лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 22.12.2015 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 23.12 .2015 г.