ОБЯВА за търг с тайно наддаване за продажба на бракувани дълготрайни материални активи като скрап - 22.05.2019

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на бракувани дълготрайни материални активи като скрап по групи, както следва:

- I-ва група – пристанищна механизация – приблизително тегло 58 тона;

- II-ра група – автотранспортни средства – приблизително тегло 4 тона.

Бургас Изток 1“.

Подробно описание на условия, начална цена, стъпка за наддаване /в случай, че се премине към явен търг/, начин на плащане, размер на депозита, условия за оглед и специални изисквания към участниците се съдържа в прикачения към настоящото обявление файл.

Търгът ще се проведе на 11.06.2019 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 305, срещу представен документ за платени 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 07.06.2019 г. включително.

Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30ч. на 10.06.2019г.

Когато на търга не се яви кандидат/и, същия ще се проведе повторно на 27.06.2019 г. в 10.00 часа.

За справки: тел.056/822111, 0884 787 855, 056/ 822260, 056/822013.