ОБЯВА за търг с тайно наддаване за продажба на ДМА - 23.03.2021

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи, обособени в три групи.

Подробно описание на активите, начални цени, размер на депозитите, условията по търга и др. се съдържат в прикачен файл към публикуваното обявление ТУК.

Търгът ще се проведе на 09.04.2021 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 303, срещу представен документ за платени 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 07.04.2021 г. включително.

Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 08.04.2021г.

Заповед за резултат от търга - 12.04.2021 - може да се види  ТУК.

Заповед за измемение на заповед РД-05-103 / 23.03.2021г - ТУК.