ОБЯВА за търг за отдаване под наем на недвижим имот - 14.05.2020

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-68/03.04.2020 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед № РД 05-202/13.05.2020 г. на Изпълнителния директор на "Пристанище Бургас" ЕАД,

Обявява търг за отдаване под наем на недвижим имот, собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД, находящ се в сграда с идентификатор № 67800.505.86.1.2, ул. „Крайбрежна“, гр. Созопол, община Созопол, област Бургас, представляващ:

-Два броя апартаменти със застроена площ от 173,54 /сто седемдесет и три цяло и петдесет и четири/ кв. м., находящи се на 2-ри етаж от сградата;

-Стая със застроена площ от 25,00 /двадесет и пет/ кв.м., находяща се на 2-ри етаж от сградата;

-Сутерен /избено помещение/ със застроена площ от от 158,00 /сто петдесет и осем/ кв.м., съгласно схеми, приложени към тръжната документация.

Вид на търга - с тайно наддаване, вид на заседанието- открито.

Срокът за закупуване на тръжна документация е до 16.30 часа на 01.06.2020 г. 

Срокът за подаване на заявленията за участие е до 16.30 часа на 02.06.2020 г.

Заявления, постъпили след този срок, не се разглеждат.

Търгът ще се проведе на 03.06.2020 г. от 10.00 ч.

Мястото, където се закупува тръжната документация е административната сграда на "Пристанище Бургас" ЕАД, етаж 3-ти, стая № 305.

Размерът на таксата за получаване на тръжната документация е 30 /тридесет/ лева, без ДДС /невъзстановими/.

Размер на депозита за участие – 50% от началаната тръжна цена /700 лв./ Заявленията се подават в деловодството на „Пристанище Бургас" ЕАД в запечатан, непрозрачен плик, върху който е отбелязано пълното наименование на търга, името, точен и актуален адрес на подателя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и/или електронен адрес. Заявленията се адресират: гр. Бургас, "Пристанище Бургас" ЕАД, за търга за отдаване под наем на горепосочения недвижим имот, предназначен за място за подслон и склад, собственост на „Пристанище Бургас” ЕАД.

Когато на търга не се яви кандидат/и, той се обявява за непроведен и ще се проведе повторно на 22.06.2020 г. в 10.00 часа.

Допълнителна информация може да намерите в прикачения към настоящето обявление файл ТУК.