ОБЯВА за търг за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост  на “Пристанище Бургас” ЕАД”, намиращи се  в гр.Несебър, ул.”Мена”№8а - 15.08.2023

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание с чл. 29, ал.2 и Приложение  №1 към Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Протоколно решение № ПД-52/24.03.2023 г. на Министъра на транспорта и съобщенията и Заповед Изпълнителния директор на "Пристанище Бургас" ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост  на “Пристанище Бургас” ЕАД”, намиращи се  в гр.Несебър, ул.”Мена”№8а, представляващи почивна база(два броя къщи за гости) с общо РЗП 612.49 кв.м. и дворно място от 331 кв.м., частна държавна собственост ведно с намиращите се в сградите дълготрайни материални активи, собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД.

Вид на търга - с тайно наддаване.

Срокът за закупуване на тръжна документация е до 16.30 часа на 18.09.2023 г.  

Срокът за подаване на заявленията за участие е до 16.30 часа на 19.09.2023 г.

Заявления, постъпили след този срок, не се разглеждат.

Търгът ще се проведе на 20.09.2023 г. от 10.00 ч..

Мястото, където се закупува тръжната документация е административната сграда на "Пристанище Бургас" ЕАД, етаж 3-ти, стая № 305.

Размерът на таксата за получаване на тръжната документация е 50 /петдесет/ лева, без ДДС /невъзстановими/.

Размерът на депозита е определен в правилата за провеждане на търга.

Време и начин за оглед на обекта – след предварително уточнение, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в рамките на срока, предвиден за подаване на заявленията.

За контакти и съдействие: тел. 056/82 23 01 – Величка Бурлакова – организатор звено „АСУ”.

Заявленията се подават в деловодството на „Пристанище Бургас" ЕАД в запечатан, непрозрачен плик, върху който е отбелязано пълното наименование на търга за който се участва, името, точен и актуален адрес на подателя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и/или електронен адрес. Предложенията се адресират: гр. Бургас, "Пристанище Бургас" ЕАД, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1, за Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост  на “Пристанище Бургас” ЕАД”, намиращи се  в гр.Несебър, ул.”Мена”№8а, представляващи почивна база(два броя къщи за гости) с общо РЗП 612.49 кв.м. и дворно място от 331 кв.м., частна държавна собственост ведно с намиращите се в сградите дълготрайни материални активи.

 Повече информация може да откриете  в прикачения файл ТУК.