ОБЯВА за търг за отдаване под наем на открита площ с търговско предназначение за разполагане на преместваем обект - 06.07.2021

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-116/31.05.2021 на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор на "Пристанище Бургас" ЕАД,

Обявява търг за отдаване под наем на открита площ с търговско предназначение за разполагане на преместваем обект от 50.00 кв.м. находяща се в района на Марина Порт Бургас в пристанищен терминал”Бургас изток 1”, публична държавна собственост, предоставена за ползване на „Пристанище Бургас" ЕАД, разположена в поземлен имот с идентификатор 070079.618.1019, съгласно приложена към настоящата документация скица. Вид на търга - с тайно наддаване, вид на заседанието- открито.

Срокът за закупуване на тръжна документация е до 17.00 часа на 09.08.2021 г.  

Срокът за подаване на заявленията за участие е до 16.30 часа на 10.08.2021 г.

Заявления, постъпили след този срок, не се разглеждат.

Търгът ще се проведе на 11.08.2021 г. от 10.00 ч.

Мястото, където се закупува тръжната документация е административната сграда на "Пристанище Бургас" ЕАД, етаж 3-ти, стая № 303.

Размерът на таксата за получаване на тръжната документация е 50 /петдесет/ лева, без ДДС /невъзстановими/.

Размерът на депозита е определен в правилата за провеждане на търга.

Заявленията се подават в деловодството на „Пристанище Бургас" ЕАД в запечатан, непрозрачен плик, върху който е отбелязано пълното наименование на обекта, за който се участва в търга, името, точен и актуален адрес на подателя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и/или електронен адрес. Заявленията се адресират: гр. Бургас, "Пристанище Бургас" ЕАД, за търга за отдаване под наем на открита площ  с търговско предназначение за разполагане на преместваем обект от 50.00 кв.м.находяща се в района на Марина Порт Бургас в пристанищен терминал „Бургас изток 1”, публична държавна собственост, предоставена за ползване на „Пристанище Бургас" ЕАД, разположена в поземлен имот с идентификатор 070079.618.1019.

 Повече информация може да намерите в прикачения файл   Т У К.