ОБЯВА за търг за отдаване под наем на помещение, предназначено за офис - 05.02.2020

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-270/13.12.2019 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед № РД 05-49/04.02.2020 г. на Изпълнителния директор на "Пристанище Бургас" ЕАД,

Обявява търг за отдаване под наем на помещение, предназначено за офис - публична държавна собственост, предоставено за ползване на „Пристанище Бургас" ЕАД, находящо се на първи етаж, вход 4, централна административна сграда /по опис Магазия 11/, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, гр. Бургас, със застроена площ 50.25 /петдесет цяло двадесет и пет стотни/ кв.м.,съгласно приложена към тръжната документация скица, по реда и при условията на чл.13 от ППЗДС.

Вид на търга - с тайно наддаване, вид на заседанието- открито.

Срокът за закупуване на тръжна документация е до 16.30 часа на 06.03.2020 г. 

Срокът за подаване на заявленията за участие е до 16.30 часа на 09.03.2020 г.

Заявления, постъпили след този срок, не се разглеждат.

Търгът ще се проведе на 10.03.2020 г. от 10.00 ч.

Мястото, където се закупува тръжната документация е административната сграда на "Пристанище Бургас" ЕАД, етаж 3-ти, стая № 305.

Размерът на таксата за получаване на тръжната документация е 20 /двадесет/ лева, без ДДС /невъзстановими/.

Размерът на депозита е определен в правилата за провеждане на търга.

Заявленията се подават в деловодството на „Пристанище Бургас" ЕАД в запечатан, непрозрачен плик, върху който е отбелязано пълното наименование на обекта, за който се участва в търга, името, точен и актуален адрес на подателя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и/или електронен адрес. Заявленията се адресират: гр. Бургас, "Пристанище Бургас" ЕАД, за търга за отдаване под наем на помещение със застроена площ 50.25 кв.м., предназначено за офис, публична държавна собственост, предоставено за ползване на „Пристанище Бургас” ЕАД.

Допълнителна информация може да намерите в прикачения към настоящето обявление файл ТУК.