ОБЯВА за търг за отдаване под наем на помещения, предназначени за офиси/учебен център - 05.03.2020

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-8/03.01.2020 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед № РД 05-88/05.03.2020 г. на Изпълнителния директор на "Пристанище Бургас" ЕАД,

Обявява търг за отдаване под наем на помещения, предназначени за офиси/учебен център - публична държавна собственост, предоставени за ползване на „Пристанище Бургас" ЕАД, находящи се на четвърти етаж, вход 4, централна административна сграда /по опис Магазия 11/, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 1, гр. Бургас, с обща застроена площ 403.69 /четиристотин и три и шестдесет и девет/ кв.м., а именно: помещение 401 – изток – площ 199,84 кв. м.; помещение 401 б – север – площ 48,38 кв. м.; помещение 401 а – север – площ 14,69 кв. м.; помещение 402 – юг – площ 94,61 кв. м.; помещение 426 – север – площ 11,58 кв. м.; помещение 427 – север – площ 11,72кв. м; помещение 428 – север – площ 22,87кв. м., съгласно приложена към тръжната документация скица, по реда и при условията на чл.13 от ППЗДС.

Вид на търга - с тайно наддаване, вид на заседанието- открито.

Срокът за закупуване на тръжна документация е до 16.30 часа на 08.04.2020 г. 

Срокът за подаване на заявленията за участие е до 16.30 часа на 09.04.2020 г.

Заявления, постъпили след този срок, не се разглеждат.

Търгът ще се проведе на 10.04.2020 г. от 10.00 ч.

Мястото, където се закупува тръжната документация е административната сграда на "Пристанище Бургас" ЕАД, етаж 3-ти, стая № 305.

Размерът на таксата за получаване на тръжната документация е 20 /двадесет/ лева, без ДДС /невъзстановими/.

Размер на депозита за участие - 522.78 лв./петстотин двадесет и два лева и седемдесет и осем ст./.

Заявленията се подават в деловодството на „Пристанище Бургас" ЕАД в запечатан, непрозрачен плик, върху който е отбелязано пълното наименование на обекта, за който се участва в търга, името, точен и актуален адрес на подателя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и/или електронен адрес. Заявленията се адресират: гр. Бургас, "Пристанище Бургас" ЕАД, за търга за отдаване под наем на горепосочените помещения /описват се подробно/, предназначени за офис/учебен център, публична държавна собственост, предоставени за ползване на „Пристанище Бургас” ЕАД.

Допълнителна информация може да намерите в прикачения към настоящето обявление файл ТУК.