Обява за търг за отдаване под наем на търговски обекти

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-209/05.10.2015 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед № РД 05/499 от 13.11.2015 г. на Изпълнителния директор на "Пристанище Бургас" ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на търговски обекти - публична държавна собственост, предоставени за ползване на „Пристанище Бургас" ЕАД, находящи се в пристанище за обществен транспорт Бургас, по опис, част от тръжната документация.

Описът на обектите е поставен на видно място в административната сграда на „Пристанище Бургас" ЕАД, както и e прикрепен към настоящото обявление.

Вид на търга - с тайно наддаване.

Срокът за закупуване на тръжна документация е до 16.30 часа на 3.12.2015 г.

Срокът за подаване на заявленията за участие е до 16.30 часа на 28.12.2015 г.

Заявления, постапили след този срок, не се разглеждат.

Търгът ще се проведе на 29.12.2015 г. от 10.00 ч..

Мястото, където се закупува тръжната документация е административната сграда на "Пристанище Бургас" ЕАД, етаж 3-ти, стая № 305.

Размерът на таксата за получаване на тръжната документация е 30 /тридесет/ лева, без ДДС /невъзстановими/.

Размерът на депозита е определен в правилата за провеждане на търга.

Време и начин за оглед на обектите - всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в рамките на срока, предвиден за подаване на заявленията.

За контакти и съдействие: тел. 056/82 22 49 - Димитринка Трепечова – оперативен счетоводител, тел. 056/82 23 01 – Антоанета Даскалова – технически секретар, тел. 056/82 20 13 –Рената Петкова - юрисконсулт.

Заявленията се подават в деловодството на „Пристанище Бургас" ЕАД в запечатан, непрозрачен плик, върху който е отбелязано пълното наименование на обекта, за който се участва в търга, името, точен и актуален адрес на подателя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и/или електронен адрес. Предложенията се адресират: гр. Бургас, "Пристанище Бургас" ЕАД, ул. „Княз Александър Батенберг” №1, за търга за отдаване под наем на обекти.

Опис на обектите може да видите ТУК.