ОБЯВА за търг за продажба като скрап на бракувани ДМА –32 инвентарни обекта - 13.03.2019

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба като скрап на бракувани ДМА –32 инвентарни обекта, находящи се на територията на пристанищен терминал „Бургас Изток 1”.  

Подробно описание на условия, начална цена, стъпка за наддаване /в случай, че се премине към явен търг/, начин на плащане, размер на депозита, условия за оглед и специални изисквания към участниците, се съдържа в прикачения към настоящото обявление файл  ТУК.

Търгът ще се проведе на 04.04.2019 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 305, срещу представен документ за платени 30,00 лв. /тридесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 02.04.2019 г. включително.

Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30ч. на 03.04.2019г.

Когато на търга не се яви кандидат/и, същия ще се проведе повторно на 19.04.2019 г. в 10.00 часа.

За справки: тел.056/822190, 0885515933, 056/ 822260, 056/822013.