OБЯВА за търговска /частна/ поръчка с предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение

На основание чл. 290 от ТЗ, „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал. Батенберг” № 1 отправя покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение”. Документацията за участие може да бъде закупена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 303, до 21.04.2020 г. включително, срещу представен документ за платени 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:30 ч.

Срок за подаване на оферта - до 22.04.2020 г..

Разглеждането на постъпилите оферти ще се извърши в административната сграда на “Пристанище Бургас” ЕАД, 3 ет. на 23.04.2020 г..

За справки: тел. 0885 877 228, 056/822014.