ОБЯВА за търговска поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение” - 17.10.2022

На основание чл. 290 от ТЗ, „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал. Батенберг” № 1 отправя покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение”.

Документацията за участие може да бъде закупена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 303, до 26.10.2022 г. включително, срещу представен документ за платени 50,00 лв. без ДДС, платими в касата всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:30 ч.

Срок за подаване на оферта - до 27.10.2022 г.

Разглеждането на постъпилите оферти ще се извърши в административната сграда на “Пристанище Бургас” ЕАД, 3 ет. на 28.10.2022 г..