ОБЯВА за участие в процедура за доставка на консумативи за принтери - 27.03.2024

 „Пристанище Бургас“ЕАД обявява покана към потенциални кандидати за участие в процедура за доставка на консумативи за принтери, съгласно спецификация, приложена към настоящата обява.

Офертата може да ни предоставите   в срок до 16.30 ч. на 04.04.2024 г.  на факс- 056/822156, по електронна поща- [email protected] или на адрес: гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”№1.

            Опция на количествата от спецификацията +/-20%.

Срок и място за изпълнение на доставките – периодични доставки в рамките на договорените количества за срок от една година, считано от датата на сключване на договора, до склад на “Пристанище Бургас”ЕАД.

Изисквания при изпълнение на доставките – доставките се осъществяват след представяне на писмени заявки за необходимите видове и количества; Срок на доставка –съгласно предложение на кандидата в процедурата, но не по-дълъг от  3 /три/ работни дни от заявката.

Изисквания за качество – предложените артикули да са в съответствие с техническите характеристики по спецификацията; при всяка доставка се представя фактура и приемо-предавателен протокол.

Срок на отложено плащане- 30 календарни дни, считано от датата на всяка доставка.

В ценовата оферта да се посочат единични цени за всяка позиция от спецификацията, както и обща цена на предложението. Кандидатът следва да посочи и предлаганата от него марка за всяка позиция от спецификацията.

Критерий за оценка на офертите - най-ниска предложена цена.

В офертата да се посочи срок на доставка до склад на „Пристанище Бургас”ЕАД.

В офертата да се посочи срок на валидност на офертата.

Приложениесъгласно текста ТУК.