ОБЯВА за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет- „Доставка на перилни и почистващи препарати” - 17.08.2022

На основание чл.286 във връзка с чл.290 от ТЗ „Пристанище Бургас”ЕАД, гр.Бургас, ул. „Княз Ал.Батенберг”№1 обявява покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с предмет- „Доставка на перилни и почистващи препарати”. Срок за подаване на оферта- до 26.08.2022г.

 

1. Срок и място за изпълнение на доставките – периодични доставки в рамките на договорените количества за срок от една година, считано от датата на подписване на договора до склад на “Пристанище Бургас”ЕАД.

2. Изисквания при изпълнение на доставките – доставките се осъществяват след представяне на ежемесечни писмени заявки за необходимите видове и количества; при възникване на необходимост от спешна доставка, срокът за представяне на заявка може да бъде по-кратък;

3. Срок на доставка –съгласно предложение на кандидата в процедурата , но не по-дълъг от 5 /пет/ работни дни от заявката.

4. Изисквания за качество – предложените артикули да са в съответствие със спецификацията; да отговарят на съответния стандарт; при всяка доставка се представя фактура и приемо-предавателен протокол.

5.С офертата кандидатите представят следните документи: презентация на кандидата, удостоверение за актуално състояние или ЕИК, удостоверение за регистрация по ЗДДС,

6.Начин на образуване на цената - В ценовата оферта да се посочат единични цени в лева без ДДС за всяка позиция от спецификацията, както и обща стойност без ДДС. В цената да са включени всички разходи за транспорт до склад на Възложителя, да се определи срок на фактическа доставка и срок на отложено плащане.

7.Начин на плащане - чрез банков превод съгласно предложение на кандидата в процедурата, след не по-малко от 30 календарни дни, считано от ефективна доставка, представена фактура и проведен входящ контрол.

8. Критерий за оценка на офертите- най- ниска предложена цена.

9. Кандидатът да посочи срок на валидност на предложението.

10. Кандидатът да представи мостра за всяка позиция от спецификацията.

Опция на количествата +/-30%.

Офертите се подават в деловодството на „Пристанище Бургас”ЕАД, на адрес гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”№1 в запечатан непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката за която участва кандидата и на който е посочен адрес за кореспонденция, телефон, факс и наименование на кандидата.

Спецификация може да изтеглите от Т У К.