ОБЯВА за  участие  в  търговска  (частна)  поръчка „Доставка на смазочни масла” - 17.06.2022

„ Пристанище  Бургас ”  ЕАД  на  основание  чл. 286  във  връзка  с  чл.  290  от ТЗ  обявява  покана   към  потенциални   кандидати   за  участие  в  търговска   ( частна )  поръчка „Доставка на смазочни масла” по  приложената спецификация при следните задължителни условия:     

  1. Маслата да отговарят на изискванията описани в спецификацията
  2. Доставка, при заявка -  в срок до 5 работни дни до склад на „Пристанище Бургас”ЕАД

Изисквания за качество: предложението да е в пълно съответствие с техническите характеристики, видове и количества по спецификацията; при всяка доставка се представя сертификат за произход и качество от производителя.

С офертата кандидатите представят следните документи: 1)удостоверение за актуално състояние  или  посочват ЕИК номер;  2)  кандидатът представя необходимите документи, удостоверяващи, че е упълномощен от производителя да го представлява и да разпространява предлаганите от него продукти/копия/; 3) декларация за съответствие на предлаганите стоки с изискваните ; 4) декларация, че кандидатът разполага със специализирани превозни средства/оригинал/;

В ценовата оферта да се посочат единични цени  в лева за всяка позиция от спецификацията и обща стойност без ДДС за всяка позиция и за цялата оферта; в цената да  са включени всички разходи за транспорт до склад на Възложителя, опаковка, мита, такси и др.

Начин на плащане – чрез банков превод, в срок съгласно предложение на кандидата  в календарни  дни- до 30 календарни  дни, считано от датата на  доставката, издадена фактура и проведен входящ контрол.

Срок на валидност на предложенията - 90 календарни дни от датата на отваряне на предложенията.

Офертата, придружена с изискуемите документи, следва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, с надпис „Доставка на смазочни масла”, в деловодството на “Пристанище Бургас” ЕАД- партер до 16.30 ч. на 28.06.2022г. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и по възможност електронен адрес.

Критерий за оценка на офертите- икономически най- изгодна оферта- цена – 95 точки, срок на доставка-5 точки.

Опция на количествата +/-20%.

Спецификацията може да намерите   Т У К