ОБЯВА за провеждане на търг с явно наддаване за продажба  на ДМА - 18.04.2024

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол №ПД-236/20.12.2024 г. на Министъра на транспорта и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор №РД 05-77/18.04.2024 г., обявява провеждане на търг с явно наддаване за продажба  на ДМА, собственост на „Пристанище Бургас“ ЕАД.

Подробна информация относно начална цена, стъпка за наддаване, начин на плащане, размер на депозита, условия за оглед на обектите и специални изисквания към участниците, се съдържа в прикачения файл ТУК.

Търгът ще се проведе на 20.05.2024 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3.

Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 303, срещу представен документ за платени 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 16.05.2024 г. включително.

Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 17.05.2024 г.