ОБЯВА за търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - 04.08.2022

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси и търговски обект, части от обекти - публична държавна собственост, предоставени за ползване на „Пристанище Бургас" ЕАД, находящи се в пристанище за обществен транспорт Бургас, по опис, част от тръжната документация.

Описът на обектите е поставен на видно място в административната сграда на „Пристанище Бургас" ЕАД, както и в обявлението публикувано на интернет страницата на дружеството – www.port-burgas.bg .

Заповедта може да се види  Т У К.

Срокът за закупуване на тръжна документация е до 16.30 часа на 12.09.2022 г.  

Срокът за подаване на заявленията за участие е до 16.30 часа на 13.09.2022 г.

Заявления, постъпили след този срок, не се разглеждат.

Търгът ще се проведе на 14.09.2022 г. от 10.00 ч..