ОБЯВА за търг за отдаване  под наем на 2(два)  броя обособени площи- публична държавна собственост - 05.10.2020

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-166/24.08.2020 на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор на "Пристанище Бургас" ЕАД,

Обявява търг за отдаване  под наем на 2(два)  броя обособени площи- публична държавна собственост, предоставени за ползване на „Пристанище Бургас”ЕАД, всяка от тях с площ 2(два) кв.м., за поставяне на банкомат – устройства, находящи се в сграда Магазия 1, пристанищен терминал Бургас Изток 1.

Вид на търга - с тайно наддаване.

Срокът за закупуване на тръжна документация е до 16.30 часа на 04.11.2020 г.  

Срокът за подаване на заявленията за участие е до 16.30 часа на 05.11.2020 г.

Заявления, постъпили след този срок, не се разглеждат.

Търгът ще се проведе на 06.11.2020 г. от 10.00 ч..

Мястото, където се закупува тръжната документация е административната сграда на "Пристанище Бургас" ЕАД, етаж 3-ти, стая № 303.

Размерът на таксата за получаване на тръжната документация е 50 /петдесет/ лева, без ДДС /невъзстановими/.

Размерът на депозита е определен в правилата за провеждане на търга.

Време и начин за оглед на обектите - всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в рамките на срока, предвиден за подаване на заявленията.

За контакти и съдействие: тел. 056/82 23 01 – Величка Бурлакова – технически организатор в  „АСУ”, тел. 056/82 20 14 – Мадлен Мутафян - юрисконсулт.

Заявленията се подават в деловодството на „Пристанище Бургас" ЕАД в запечатан, непрозрачен плик, върху който е отбелязано пълното наименование на търга, за който се участва , името, точен и актуален адрес на подателя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и/или електронен адрес.

Предложенията се адресират: гр. Бургас, "Пристанище Бургас" ЕАД, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1, за търга за отдаване под наем на  2(два)  броя обособени площи- публична държавна собственост, предоставени за ползване на „Пристанище Бургас” ЕАД, всяка от тях с площ 2(два) кв.м., за поставяне на банкомат – устройства, находящи се в сграда Магазия 1, пристанищен терминал Бургас Изток 1.