ОБЯВЛЕНИЕ

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с явно наддаване за продажба на бракувани дълготрайни материални активи като скрап при следните позиции:

- I-ва група - тилови машини – 22 броя, приблизително тегло 165 410 кг.;

- II-ра група – автомобили – 3 броя, приблизително тегло 5 780 кг.;

- III-та група – грайфери и др. – 10 броя, приблизително тегло 28 030 кг.;

- IV-та група – тави, захвати и др. – 24 броя, приблизително тегло 5 840 кг..

Подробно описание на бракуваните активи по групи се съдържа в прикачения към настоящото обявление файл.

Търгът ще се проведе на 14.01.2014 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 305, срещу представен документ за платени 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 10.01.2014 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 13.01.2014 г.

За справки: тел.056/822190, 0885515933, 056/ 822260, 056/822013.

Опис на бракуваните активи