ОБЯВЛЕНИЕ

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл.13б, във връзка с чл. 14 и чл. 16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала Заповед № РД 08-16/12.01.2010 г., РД-08-57/04.02.2011 г. и РД-08-428/05.08.2013 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обявява откриване и провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции за следните видове услуги:

Обособена позиция І.Свободни парични средства- депозити;

Обособена позицияІІ.Платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки.”

Срок и място на изпълнение на услугата – за срок от датата на подписване на договор.

1. Документацията за участие в конкурса може да бъде закупена в административната сграда на “Пристанище Бургас” ЕАД – ет. 3, стая № 303, срещу представен документ за платени 100 лв. /без ДДС/, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. Крайният срок за закупуване на документацията за участие е до 17:00 ч. на 06.01.2014 г.

2. Предложението за участие в конкурса, придружено с изискуемите документи, следва да бъде представено в запечатан, непрозрачен плик, надписан: „Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции за следните видове услуги:

Обособена позиция І.Свободни парични средства- депозити;

Обособена позицияІІ.Платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки.”, в деловодството на „Пристанище Бургас” ЕАД - партер до 17.00 ч. на 07.01.2014 г. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, и по възможност електронен адрес както и фирмено наименование на участника.

3. Гаранция за участие на кандидатите в конкурса –

За обособена позиция І.Свободни парични средства- депозити  - 1000.00/хиляда/ лв.

За обособена позиция ІІ.Платежни и свързани услуги, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки-1000.00/хиляда/ лв.Видът на гаранцията- парична сума или банкова гаранция се избира от участника. Гаранцията за участие се плаща ефективно до  последния ден в който се подават документи за участие в конкурса и преди подаването на предложението за участие.

Гаранцията се представя и освобождава, съгласно условията в конкурсната документация.

4. Дата, място и час на провеждане на конкурса – в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет. 3, от 10.00 ч. на 08.01.2014г.