Покана до потенциални кандидати за предоставяне на оферта за доставка на филтри за тилови машини - 19.10.2021

„Пристанище Бургас”ЕАД кани всички заинтересовани да предоставят оферта за доставка на филтри за тилови машини по приложена към настоящата обява спецификация.

Офертата може да ни предоставите   в срок до 16.30 ч. на 28.10.2021 г.  на факс- 056/822156, по електронна поща- [email protected] или на адрес:гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”№1.

Предложението да е в съответствие с техническите характеристики по спецификацията; изделията да са с гарантирано качество; при всяка доставка се представя сертификат за произход, издаден от производителя; в ценовата оферта следва да се посочи търговската марка и произход на предлаганите филтри за всяка позиция от спецификацията; да се предложи минимален гаранционен срок от 6 /шест/ месеца и условия за гаранционно обслужване.

В офертата да се посочи срок на доставка до склад на „Пристанище Бургас”ЕАД.

Критерий за оценка на офертите- цена- 90 точки, срок на доставка- 10 точки.

 

Приложение:съгласно текста – вижте Т У К.