Покана за предоставяне на оферта за доставка на филтри за тилови машини за нуждите на „Пристанище Бургас”ЕАД - 04.11.2022

  „Пристанище Бургас”ЕАД кани всички заинтересовани лица да предоставят оферта за доставка на филтри за тилови машини по приложена към настоящата обява спецификация.

Офертата може да ни предоставите   в срок до 16.30 ч. на 10.11.2022 г.  на факс- 056/822156, по електронна поща-headoffice@port-burgas.com или на адрес:гр.Бургас, ул.”Княз Ал.Батенберг”№1.

Предложението да е в съответствие с техническите характеристики по спецификацията; изделията да са с гарантирано качество; при всяка доставка се представя сертификат за произход, издаден от производителя; в ценовата оферта следва да се посочи търговската марка и произход на предлаганите филтри за всяка позиция от спецификацията; да се предложи минимален гаранционен срок от 6 /шест/ месеца и условия за гаранционно обслужване.

В офертата да се посочи срок на доставка до склад на „Пристанище Бургас”ЕАД.

Критерий за оценка на офертите- цена- 90 точки, срок на доставка- 10 точки.

Опция на количествата +/-20%.

Приложение съгласно текста.