ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА по позиции - 28.04.2020

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи по позиции.

Подробно описание на активите, начални цени, размер на депозитите, условията по търга и др.  се съдържат в прикачения към настоящото обявление файл ТУК.

Търгът ще се проведе на 15.05.2020 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 305, срещу представен документ за платени 20,00 лв. /двадесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 13.05.2020 г. включително.

Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30ч. на 14.05.2020г.

Когато на търга не се явят кандидати за съответни позиции, той се обявява за непроведен по отношение на тези позиции и ще се проведе повторно на 29.05.2020 г. в 10.00 часа.

За справки: тел. 0885 519 933, 0886 729 429, 0884 844 104.