ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет:

ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет: "Възлагане на застрахователни услуги"

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл. 14 във връзка с чл.16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Запо...

ОБЯВA за търговска /частна/ поръчка с предмет:

ОБЯВA за търговска /частна/ поръчка с предмет: "Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група средно напрежение”

На основание чл. 290 от ТЗ, „Пристанище Бургас” ЕАД, гр.Бургас, ул.”Княз Ал. Батенберг” № 1 отправя покана към потенциални кандидати за участие в търговска /частна/ поръчка с п...

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за продажба на бракуван актив, останки от м/к”Олга Джи”

ОБЯВА за търг с тайно наддаване за продажба на бракуван актив, останки от м/к”Олга Джи”

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол ПД-150/01.07.2015 г. на Министъра на транспорта, информационните те...

ОБЯВА провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги”

ОБЯВА провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет „Възлагане на застрахователни услуги”

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл. 14 във връзка с чл.16 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Запо...

ОБЯВА за търг за продажба като скрап на бракуван актив –10-тонен ел. портален кран „Абус” № 24

ОБЯВА за търг за продажба като скрап на бракуван актив –10-тонен ел. портален кран „Абус” № 24

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддав...