ОБЯВА за търг за отдаване под наем на открита площ - 19.08.2019

ОБЯВА за търг за отдаване под наем на открита площ - 19.08.2019

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, Протоколно решение № ПД-158/08.07.2019 на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и З...

ОБЯВА за отдаване под наем на обекти - офиси и търговски обекти, части от обекти по опис - 08.07.2019

ОБЯВА за отдаване под наем на обекти - офиси и търговски обекти, части от обекти по опис - 08.07.2019

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекти - офиси и търговски обекти, части от обекти - пуб...

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи - 25.06.2019

О Б Я В Л Е Н И Е за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи - 25.06.2019

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщеният...