Обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС  - 02.06.2023

Обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС - 02.06.2023

„Пристанище Бургас” ЕАД в качеството си на Възложител и на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че осигурява обществен достъп до Ин...