Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси"
2007-2013

 

Инвестира във вашето бъдеще!

 
 

Успешно изпълнени проекти с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Република България

 1. BG051PO001-2.1.01-0603 По-добро образование и квалификация - конкурентноспособни в обединена Европа

Период на изпълнение: 16.04.2008 – 16.10.2009 Общ бюджет: 42 971 лв, от които БФП 29 650 лв.

Повишаване качеството на човешкия капитал на "Пристанище Бургас" ЕАД и "Порт Бургас - ДРС" ЕООД с оглед подобряване способността на заетите лица да се адаптират към променящите се предизвикателства пред бизнеса; инвестиране в адаптивността на работещите с цел запазване на заетостта след трансформация в собствеността на Работодателя; удължаване трудовия път на по-голяма част от персонала, която се състои от хора с дългогодишен стаж в дружеството и в напреднала възраст; изграждането на нов Контейнерен терминал изисква висококвалифициран персонал, владеещ информаионни и комуникационни технологии и английски език; обучаване на ръководния състав в мениджърски умения и английски език, който да може да генерира идеи и да оползотвори ефективно потенциала на работниците; създаването на Ресурсен център в Пристанище Бургас и Интернет портал за обучение.

Проектът е изпълнен в партньорство с  "Център за чужди езици и мениджмънт" ООД /търговска марка УЧИЛИЩА "ЕВРОПА"/; "Порт Бургас - Дружество за работна сила" ЕООД; Търговско индустриална камара - Бургас; Синдикат на пристанищните работници

 1. BG051PO001-2.3.02-0362 Безопасен труд - мотивирани заети лица

Период на изпълнение: 22.06.2012 – 01.10.2013 Общ бюджет: 108 493 лв., от които  БФП – 86 250 лв.

Основната цел на проектното предложение е подобряване на условията на труд в „Пристанище Бургас” ЕАД при спазване на нормативите изисквания на законодателството по безопасност и здраве при работа.

За постигане основната цел на проекта са реализирани дейности по извършване анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, по осигуряване на висококочествени лични предпазни средства и работно облекло, разработване и внедряване на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт  BS OHSAS 18001:2007, като въведената система е успешно сертифицирана, климатизирани са кранови кабини и работни помещения. Дейностите са изпълнени чрез избор на външни изпълнители. Одобрените изпълнители по проекта са: „Евромаркет БРД” ООД, „СЖС България” ЕООД, „Бултекс 99”ЕООД, „Хелт Сейфти Къмпани” ЕООД, „Интер консулт нова” ЕООД и „Клима интериор” ООД.

Успешното изпълнение на разписаните в проекта дейности доведе до постигането на основната цел – подобряване условията на труд на заетите лица в „Пристанище Бургас” ЕАД при спазване на хоризонталните принципи за: Равенство между половете и превенция срещу дискриминация; Иновации и прилагане на политики; Партньорство и овластяване; Добро управление на програми и проекти; Устойчиво развитие.

Постигнати са индикаторите за резултат от изпълниението на проекта:

 • „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудово дейност в Пристанище Бургас ЕАД”;

 • Успешно внедрена СЗБУТ BS OHSAS 18000:2007;

 • Успешен контролен одит и получаване на сертификат за BS OHSAS 18000:2007;

 • Осигурени Лични предпазни средства и работно облекло на заетите лица във фирмата;

 • Доставени и монтирани 35 бр. климатици в 25 кранови кабини и 10 работни помещения.

 

Участие на „Пристанище Бургас” ЕАД в проекти на Агенция по заетостта:

 1. BG051PO001-1.1.06-0001 „Ново начало – от образование към заетост”  

Предоставена е възможност на младежи до 29-годишна възраст, завършили средно или висше образование (дипломирани) да стажуват по специалността си при работодател с цел повишаване конкурентноспособността на младежите на пазара на труда, което ще улесни прехода от образование към заетост. Тридесет и пет младежи са се възползвали от предоставената възможност за стажуване по този проект.

 1. BG051PO001-1.1.11-0001 „Подкрепа за заетост”  

Насърчаване на работодателите да осигурят заетост преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на труда. Осигурявайки стимули за бизнеса под формата на субсидия за възнаграждения ще се инвестира и в знанията и уменията на наетите безработни, като им бъде осигурено обучение по ключови компетентности, необходими за адаптиране към условията на новата работа. От възможността за заетост са се възползвали 17 безработни лица насочени от Дирекция „Бюро по труда” – Бургас.

 1. BG051PO001-2.2.01-0001 По-близо до работа

Насърчаване на географската мобилност на работната сила в страната посредством предоставяни стимули на Пристанище Бургас за наетите лица от населени места и региони, различни от местата, в които извършват дейност, отдалечена на не повече от 100 км от дома им. От предоставените средства, са се възползвали 28 заети лица.

 

 

ОП „Развитие на човешките ресурси”, програмен период  2014 – 2020.

 1. 2014BG05M9OP001-1.2014.001 "Младежка заетост"

Да се повиши конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване или обучение по време на работа, което да улесни прехода им от образование към заетост, а и едновременно с това да натрупат ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели.

Проект 2014BGО5М90PО01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” в изпълненеие на схема „Младежка заетост”, финансиран от Иницитивата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

 
 1. BG05M9OP001-1.005 "Обучения и заетост за младите хора"

Целта на операцията е интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател чрез осигуряване на обучения и субсидия за продължителна заетост. Изпълнява се текущ договор, към този момент възползвалите се безработни младежи са четирима.

Проект BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост