„Зона за обществен достъп – Бургас” АД е търговско дружество по смисъла на Търговския закон. Учредители на дружеството са:

 • „Български държавни железници” ЕАД
 • ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”
 • „Пристанище Бургас” ЕАД
 • ДП „Пристанищна инфраструктура”
 • Община Бургас
 • „Български държавни железници” ЕАД

Предмета на дейност на дружеството е проектиране, изграждане и експлоатация на интермодален терминал и зона за обществен достъп в град Бургас, като дружеството не може да упражнява пристанищни услуги по смисъла на ЗМПВВППРБ. Седалището му е в град Бургас.

I. История на проекта 

Идеята за отваряне на град Бургас към морето е предмет на дискусии от дълго време. В градоустройствените разработки на Общите устройствени планове на град Бургас от 1978г., 1984г. и 1992г., територията на Пристанище Бургас винаги е била предвиждана частично за създаването на пряка връзка между централната градска част и морето.

Обществено-икономическите условия, както и реалната натовареност на пристанищния комплекс, винаги са били сериозна пречка пред осъществяването на тази идея.

Администрацията на „Пристанище Бургас” ЕАД и други български експерти започнаха през 1992г. всестранни проучвания за реконструкция и развитие на Пристанище Бургас. В последствие в тази връзка се осъществява ползотворно сътрудничество и с Пристанище Барселона. През периода 1994 – 1996г. се възлагат и изготвят и ред прединвестиционни проучвания за различни пристанищни райони. Цялата натрупана експертиза и опит намират своя синтезиран израз в разработката през 1996г. на „Генерален план за развитие на Пристанище Бургас към 2015г.” Този Генерален план е утвърден от Министерството на транспорта със заповед РД-08-244 от 21 март 1997г.

Идеята за отваряне на града към морето започва да добива реални измерения именно през 1996г. с разработването на споменатия Генерален план. В този проект е предвидено без да се поставят времеви граници, част от Пристанище Бургас-Изток да бъде отворено за обществен достъп като на тази територия постепенно да бъдат придадени функции на обществена зона.

Безспорно влияние към такъв подход има влизането на България като пълноправен член на ЕС, където единната политика за развитие на пристанищата и отношението им с градовете е в полза на една бъдеща зона за обществен достъп на гражданите на Бургас, България и ЕС.

 

 

Актове на Министерски съвет и други държавни органи

С решение №38/25. 01. 2008г., Министерски съвет обявява Зона за обществен достъп/ЗОД/ за обект с национално значение, поради това, че този обект е част от Националната транспортна инфраструктура и е важна съставна част от коридор №8 за ЕС.
Областният управител на Област Бургас подписа меморандум, като с това определи важността на ЗОД за развитието на региона като цяло.
С решение от 07.03. 2008г., Общинският съвет на град Бургас подкрепя проекта на ЗОД и кметът подписва, предложения от Министерство на транспорта, текст за меморандум, в който са заложени основните принципи и цели за реализация на проекта.
Извършено е и обществено обсъждане на проекта за зона за обществен достъп. На обсъждането присъстваха представители на различни обществени, държавни, общински и търговски структури и специалисти от различни области. На базата на широк дебат, е взето решение за пълна подкрепа на идеята от страна на заинтересованите ведомства и фирми, както и от гражданите на град Бургас.
Разработката на това проучване се базира на редица нормативни актове от по-висок ранг в Република България, които очертават перспективите за развитие в различни направления. Освен цялостната нормативна база основна роля играят Стратегическите разработки от наднационално, национално, регионално и общинско ниво:

 • Национална стратегия за регионално развитие на Република България за период 2005 – 2015г. – основен документ за определяне на дългосрочните цели и приоритети на регионалната политика.
 • Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013г. – информация за рамките в които трябва да се развива транспортния сектор в РБългария.
 • Регионален план за развитие на югоизточния район за планиране за периода 2007-2013г. – общи макроикономически и социални рамки за развитие на територията на областите Бургас, Ямбол и Сливен.
 • Областна стратегия за развитие на област Бургас 2005-2015г. – стратегически документ за планиране на областно равнище.
 • Общински план за развитие 2007-2013г.
 • Общ устройствен план на Община Бургас
 • Генерален план за развитие на Пристанище Бургас

II. Същност на проекта

Същността на проекта може да бъде изведена от издадените до момента актове на Министерски съвет и другите държавни органи, както и от проведените обществени обсъждания. Анализът на тези актове, както и анализа на плановите документи за регионално развитие и устройство на територията са основата на интегрираната същност, която проектът трябва да защити. От направения цялостен анализ на рамката, в която ще бъде реализиран проекта Зона за обществен достъп, са видни няколко особено важни момента:

 • В същността си проектът покрива всички очаквания и перспективи за упражняване на политика за териториално-пространствено и икономическо развитие.
 • Проектът е ключов по отношение стратегическото развитие на източната граница на ЕС и попада във възможни хипотези за финансиране по редица оперативни програми.
 • Проектът е ключов за предприетите от Община Бургас действия за създаването на интегрирана транспортна схема на МГТ на град Бургас.
 • Изграждането на интермодални връзки между железопътен, воден и автобусен транспорт усилва ефекта от предприетите от Общината и държавата действия за ефективно влагане на европейски и национален финансов ресурс.
 • Важна характеристика на проекта е структурната промяна на икономическата същност на територията, която ще доведе до силен тласък в четири основни бранша: туризъм, транспорт, строителство и услуги.

Предвид мащаба, спецификата и уникалността на проекта за Зона за обществен достъп е направен и по-подробен анализ за съответствията на проекта с политиката на развитие, следвана от местните, регионални, национални и европейски органи. Този аспект е изключително важен по отношение на успеха на проекта, до колкото той се явява ключов за всички нива на управление.
Относно състоянието на проектните дейности са разгледани и основните разработки, които имат отношение към този проект, а те са:

 • Наличие на Общ устройствен план за територията на град Бургас, включващ зоната за обществен достъп
 • Наличие на Генерален план за развитие на Пристанище Бургас – одобрен и влязъл в сила през 1996г.
 • Генерален план за развитие на ЖП възел град Бургас.

 

 

 

III. Местоположение и териториален обхват

 

Територията, на която се предвижда реализацията на проекта „Интермодален пътнически терминал – Зона за обществен достъп Бургас” обхваща следните територии:

 • Територия на Пристанище Бургас – терминал „Изток”, целият с площ 306 202 кв.м., съгл. кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед 18-9/30.01.2009г.
 • Терен на „БДЖ” ЕАД, с площ 7083 кв.м. по плана на централна градска част на гр. Бургас.
 • Поземлен имот с едноличен собственик Община Бургас, представляващ Автогара „Юг”, състоящ се от паркинг застроен върху 2926 кв.м., масивна сграда застроена на 336 кв.м. и терен с площ 3252 кв.м.

Освен описаните по-горе територии в обхвата на разработката се включват допълнително и територии попадащи в контактната зона между града и зоната за развитие на интермодален терминал. В източната част границата на разработката минава по бул. Ал. Батенберг и се свързва с кръстовището пред хотел „Приморец”.
В тази рамка общия обхват на разработката е направен върху територия от около 580 декара, основно обхващащи терени от Пристанище Бургас, Жп възел Бургас и централната градска част на града.
За техническото описание на териториите, съществуващи сгради, съоръжения и елементи на инфраструктурата е използван правен анализ, геодезическа снимка на съществуващото положение с подробно нанесена подземна, надземна инфраструктура, сгради и съоръжения. Направени са на място допълнителни огледи, снимки и проучвания, а също така и ортофотомозайка по време на Прединвестиционното проучване.
Описани са сградите и съоръженията, които са на територията предвидена за изграждане на Зона за обществен достъп, стопанисвана от Пристанище Бургас. Изброените сгради и съоръжения са публична държавна собственост и се стопанисват от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

 

 

 

IV. Икономическо описание на дейностите

 

Икономическото описание на дейностите извършвани към момента на територията на Зоната за обществен достъп и интермодалния терминал има пряко отношение към анализа на разходите и ползите изработен в икономическата част на разработката. Извършено е анкетиране на всички фирми, компании и структури работещи на територията на пристанището или ползващи услугите му.
Целият спектър от икономически активни субекти със техния паричен оборот, работници и технически средства е взет като основание за извършване на икономическите анализи.
Концепция за видовете публични услуги, сектори и обекти на територията на ЗОД Бургас
Концепцията е базирана на аналитичните изводи от разработките до момента, предпоставките и политиката за развитие на съществуващите пристанищни мощности в държавите от ЕС, добрата практика и конкретни нужди на град Бургас.

 • Създаване на предпоставки гр. Бургас да се превърне във важен, стратегически морски град на връзката Европа – Азия – „Източната порта” на ЕС.
 • Създаване на модел, чрез преструктурирането на територията, за екологосъобразно развитие на град и пристанище, отговарящ на съвременните тенденции за устойчиво развитие – ECOPORT 8.
 • Възстановяване и гарантиране на пряката връзка на града и морето и изпълнение на Европейската политика за по-качествено и умело използване на водния транспорт, като елемент от транспортната система на Европа.
 • Развитие на траен интерес към територията от регионален, национален и международен характер, чрез разполагане на специфични функции, уникални, привлекателни, с глобално регионално и над регионално значение.
 • Изграждането на инфраструктура за възраждане на морски пътнически транспорт.
 • Управление и реализиране на морски трафик от Пристанище Бургас в направление азиатски транспортни коридори.
 • Осигуряване на възможност за изграждане на яхтено пристанище от висок клас.
 • Осигуряване на възможност за изграждане на терминал за круизни кораби от висок клас.
 • Разработване на системи и инфраструктура за контрол и подобряване на качеството на околната среда.

Концепцията е подкрепена с конкретни предложения по сектори – сектор „Транспорт”, който представлява основата върху която се разработва проект за Зона за обществен достъп – интермодален пътнически терминал. И втория сектор обществено-обслужващ, който е втората съществена част от Зоната.

Важни сгради и съоръжения за Сектор „Транспорт”:

 • Съществуваща ЖП гара
 • Нов ЖП терминал
 • Нов автобусен терминал
 • Морски терминал 1 – за градски фериботни връзки и яхти /180 бр. яхти/
 • Морски терминал 2 – за каботажно плаване – 5 бр. корабни места
 • Морски терминал 3 – международна Яхтена марина – около 400 броя яхти
 • Морски терминал 4 – международен круизен терминал – 1+1 корабни места
 • Яхт клуб – учебна база за деца и юноши, ветроходни спортове

 

 

Важни сгради и съоръжения от обществено-обслужващия сектор:

 • Международен конгресен център
 • Атракционен и научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море
 • Търговски сгради, офиси
 • Офис комплекс в зоната на конгресния център
 • Хотелски комплекс в зоната на конгресния център
 • Търговска зона и офис комплекс
 

По отношение на икономическата част е приложена методика за определяне на икономическата ефективност и целесъобразност на проекта с приложение на иновативни информационни решения и реализация на оптимални инвестиционни програми. Чрез методиката са преодолени недостатъците от субективната оценка на доходността, риска и корелацията между инвестиционните решения. За оценка на ефективността на настоящия проект са използвани следните динамични модели:

 • Метод на нетната настояща стойност (NPV)
 • Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR)
 • Анализ „приходи-разходи” (CBA)
 • Срок на откупуване (PBP)
 • Изследване на външните разходи на проекта

С направения SWOT анализ са изследвани силните и слабите страни на проекта и са идентифицирани шансовете и рисковете при неговата реализация.

Проектирането и изграждането на Зона за обществен достъп е значителен по обем, сложност и продължителност на изпълнение проект. Той ще окаже съществено влияние върху икономическото и социално развитие на Югоизточна България в частност на област, община и град Бургас.
Развитието на интермодалният терминал, в по-широк смисъл ЗОД, предоставя нови възможности за взаимодействието на гарите на трите вида транспорт: морски, железопътен и автомобилен, както и създава предпоставки за:

 • Развитие на морския туризъм с включване на пристанище Бургас в списъка на пристанищата за посещение от круизни и други туристически кораби.
 • Морският туризъм ще позволи да се разширят възможностите за предлагане на мултиплицирани туристически услуги на туристите, които посещават и почиват в курортните комплекси на север и на юг от Бургас.
 • Възстановяване на местните морски пътнически превози от Бургас до Несебър, Поморие, Черноморец и Созопол поне през летния сезон.
 • Увеличаване на броя, видовете и качеството на транспортните и съпътстващите ги услуги за гражданите и гостите на община Бургас
 • Интеграция и концентрация на митнически, гранични, агентски, брокерски, куриерски, пощенски, финансови и културно-развлекателни, търговски и други видове услуги.
 • Особено внимание се отделя на развитието на водните спортове и свързаните с тях услуги: яхтинг, спортен риболов, подводно плуване, морска археология.

Извършените проучвания и определените основни параметри от Прединвестиционното проучване ще послужат за бъдещо разработване на проект на „Зона за обществен достъп-Бургас” в рамките на определения териториален обхват.

V. Съществуващо положение.

Настоящото състояние на пристанищните съоръжения и инфраструктура, процедури и проекти са обобщени в по-долните точки, както следва:

 • Пристанище Бургас ЕАД бракува и наряза четири крана, които са разположени на територията на ЗОД.-Бургас .
 • С решение №РД-09-61/16.07.2012г., ДППристанищна Инфраструктура, открива процедура за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки с предмет «Нов пътничиски терминал от 1-во до 4-то корабни места на пристанищен терминал Бургас – Изток. Инженеринг за изграждане на международна морска гара.». Цел на поръчката е да бъде проектирана, изградена и вьведена в експлоатация международна морска пътническа гара, като елемент от новия пътнически терминал на пристанище Бургас.
 • Пристанище Бургас ЕАД подготвя документи за участие в открита процедура със следния предмет „Рехабилитация на пристанищните инфраструктурни системи”.
 • Община Бургас интегрира пътната и входно-изходна инфраструктура на ЗОД, като част от проекта за развитие на градските артерии около зоната.
 • От 2014 година на територията на „Пристанище Бургас” ЕАД е обособена Зона за обществен достъп. 79 дка са освободени от товарно – разтоварна дейност и са предназначени за яхтинг, пасажерско обслужване и рекреация. Зоната обхваща от първо до четвърто корабни места. В зоната за обществен достъп е ситуирана Морска гара Бургас, предназначена за обслужване круизни кораби. Най-старият пристанищен склад „Магазия1” е в процес на реконструкция. В бъдещият Морски център ще бъдат обслужвани пътниците, ползващи услугите на крайбрежното плаване -до остров Света Анастасия, разходки в залива и до останалите морски общини. Осигурена е транспорта интермодалност и връзка между Ж.п гара -  Автогара „Юг- Морска гара. Дейностите по пълната реализация на проекта продължават.
 • През 2016 г бе завършена реконструкцията на най-старият пристанищен склад „Магазия1” .