Центърът за професионално обучение  към „Пристанище Бургас“ ЕАД осъществява своята дейност по организиране и провеждане на курсове за  професионална квалификация, преквалификация и повишаване на квалификацията от 30.10.2003 г. на основание Лицензия № 200112070, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение, съгласно чл. 42 т.2 от Закона за професионалното образование и обучение.

Предмет на лицензията: извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно чл. 12, т.1, 2 и 6 и в съответствие с чл. 49а, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение по следните професии и специалности:

1. Монтьор на подемно-транспорта техника – 525060:

1.1. специалност „Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни траснпортни средства“ – 5250601

1.2. специалност „Подемно-траснпортна техника с електрозадвижване“ – 5250602

1.3. специалност „Пристанищна механизация“ – 5250603.

Пълен списък на обученията предлагани от Центъра за професионално обучение към „Пристанище Бургас“ ЕАД:

  1. 1.     Курсове за придобиване на начална професионална квалификация за следните професии:

Кранист на следните видове кранове:

а) портални – II степен (с товароподемност до 40 тона);

б) кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита” – II степен (кранове с товароподемност до 16 тона) и І степен (кранове с товароподемност над 16 тона);

в) Кранисти на мостови и козлови кранове – II степен (кранове с товароподемност до 40 тона);

Машинист на подвижна работна площадка;

Водач на мотокар и електрокар;

Машинист на челен товарач;

Водач на терминален влекач;

Машинни монтьори;

Автомонтьори;

Пристанищни професии за обслужване на товаро-разтоварната дейност:

а) пристанищен работник – прикачвач;

б) сигналчик;

в) швартовчик и други.

  1. 2.     Повишаване на квалификацията:

Безопасна експлоатация на съоръжения с повишена опасност ( СПО );

Актуализация на придобита правоспособност в съответствие с нормативни изисквания.

За повече информация:

Снежана Димова

Ръководител звено Човешки ресурси“

Тел.: 056/ 82 22 00

e-mail: [email protected]