ПРОЕКТЪТ

В Европейските транспортни стратегии морският транспорт играе важна роля поради слабото си въздействие върху околната среда и ниските разходи при ползването му. Независимо от това интензивността на този трафик повдига сериозни екологични въпроси във връзка с опазването на крайбрежните зони и морската вода. За увеличаване предимствата на този транспорт от изключително значение е да се установят ясни правила, които да се спазват от всички превозвачи.

ECOPORT 8 има за цел подобряване качеството на пристанищата, определяне на съответните действия с цел превенция от замърсяване на морската вода, въздуха и почвата, както и запазване на всички природни ресурси в пристанищните зони и прилежащите крайбрежни райони чрез тясно сътрудничество с научноизследователските центрове и местните пристанищни власти.

Това е първата стъпка към превръщане на ЮИЕ-пътищата в екологични коридори. В действителност пристанищата трябва да бъдат разглеждани като „възлови точки”, разположени по морските маршрути, в които точки е възможно прилагане на най-добрите практики, което да доведе до намаляване на вредното въздействие върху околната среда и гарантиране спазването на нормите, свързани с корабоплаването.

Задача на проекта е извършване на проучвания и тестове и предоставяне на услуги, насочени към създаване на база за екологично сертифициране на пристанищата. При изпълнението на тези дейности следва да се вземат под внимание производствените нужди на пристанищата, валидните европейски и национални стандарти, както и създаването на пилотни системи за мониторинг.

ЦЕЛИТЕ

 •  снабдяване на пристанищните власти в пристанищата от ЮИЕ с целесъобразни инструменти за управление и мониторинг на околната среда;
 • определяне на единна транснационална и устойчива процедура за установяване на общи стандарти за контрол и мониторинг на основните екологични параметри в пристанищата;
 •  извършване на реално екологично сертифициране на пристанищата, които са част от ПАН-Европейските коридори;
 • създаване на ПАН-Европейска мрежа за развитие, заздравяване, обмен на координирани инициативи и сътрудничество при екологичното управление на пристанищата от ПАН-Европейските коридори;
 • определяне на общи новаторски изследвания, методи и инструменти (превантивен подход) с цел изследване на въздействието върху околната среда и обществото, както и намаляване на вредните влияния и подобряване на екологичното състояние в пристанищните зони в страните от ЮИЕ;
 • насърчаване изграждането на мрежи на институционално партньорство, развитие на сътрудничеството и ефективни взаимоотношения между местната власт, гражданите и фирмите в цяла ЮИЕ с цел стимулиране растежа, заетостта и опазването на околната среда;
 • обучение на нови специалисти за създаване на проекти и за тяхното управление във връзка с опазването на околната среда в пристанищните зони;
 • съдействие за непрекъснато подобряване на екологичните показатели в определените пристанищни зони.

ПОСТИЖЕНИЯ И РЕЗУЛТАТИ

Основните постижения и резултати по проекта могат да бъдат класифицирани в три категории:

 • повишаване на знанията и връзка на състоянието на околната среда с оперативните процедури;
 • определяне на процедури и изграждане на системи за проверка на състоянието на околната среда;
 • разпространение на добри практики и опит между пристанищните власти, служители и крайните потребители.
  Проектът предвижда:
 • анализ на силни и слаби страни, рискове и перспективи /SWOT/ както и взаимовръзката на съответните закони, актове и мерки, съобразявайки се с правните и процедурни различия на отделните страни;
 • единна програма за подобряване на екологичните показатели на пристанищните зони, включени в проекта;
 •  единен план за мониторингова система, с цел постигане обща визия относно политиката за опазване на околната среда. Проектиране на система за мониторинг и определяне на най-подходящите процедури при изпълнението на пилотния план за мониторинг;
 •  тестване в два пилотни района, един в България (Бургас) и един в Черна Гора (Бар);
 • публикуване на първоначалните екологични данни в WEBGIS ( в уебсайта на ЕКОПОРТ 8);
 • доклад за състоянието на околната среда и получените данни според изследваните параметри, измерени с монтираните устройства, съобразно процедурите за мониторинг;
 • стратегия относно ПАН-Европейската система за екологично управление на пристанищата и единният протокол да бъдат приети от пристанищните власти с цел гарантиране на еко-надпревара и сътрудничество в опазването на околната среда в ЕС.

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА

ИТАЛИЯ

ПОЛИТЕХНИКА БАРИ (ВОДЕЩ ПАРТНЬОР)
УНИВЕРСИТЕТСКИ КОНСОРЦИУМ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ИНОВАЦИИ – БАРИ 
ПРИСТАНИЩНИ ВЛАСТИ – БАРИ 

БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ – БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ – СОФИЯ
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА” – СОФИЯ

ГЪРЦИЯ

НАУЧЕН ПАРК ПАТРА S.A. – ПАТРА

РУМЪНИЯ

НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МОРСКА ГЕОЛОГИЯ И ГЕОЕКОЛОГИЯ – GeoEcoMar – БУКУРЕЩ

АЛБАНИЯ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ НА ТИРАНА
ПРИСТАНИЩНИ ВЛАСТИ -ДУРЪС

ЧЕРНА ГОРА

ИНСТИТУТ ПО МОРСКА БИОЛОГИЯ – КОТОР
ПРИСТАНИЩЕ БАР H.C.-БАР

 

НАБЛЮДАТЕЛИ ПО ПРОЕКТ ECOPORT 8

 

Министерство на инфраструктурата и транспорта (коридор 8 Секретариат), ИТАЛИЯ 

Пристанищни власти Игуменица S.A., ГЪРЦИЯ 

Министерство на благоустройството, транспорта и телекомуникациите, АЛБАНИЯ 

Национална компания “Морска пристанищна администрация” S.A., Констанца, РУМЪНИЯ 

Румънски военноморски власти, РУМЪНИЯ

Пристанищни власти Патрас S.A., ГЪРЦИЯ 

 

КОНТАКТИ ПО ПРОЕКТА

 

Политехника Бари (Водещ партньор)
Проф. Инж Леонардо Дамяни (Ръководител Проект)
Виа Орабона, 4 – Факултет по водно строителство и химия
Тел: +39 080 5963564
Факс: +39 080 5963414
E-mail: l.damiani[at]poliba.it, manage[at]ecoport8.eu

НИМХ-БАН
Проф. Йордан Марински (контактно лице)
бул. Цариградко шосе 66, София 1784, Департамент Управление и използване на води
Тел.: +359 886 314 724
E-mail: marinski[at]bas.bg