Щаб за предприемане на мерки и последващ контрол, против разпространението на COVID-19 работи в Пристанище Бургас ЕАД- 13.03.2020

Със заповед на изпълнителния директор на „Пристанище Бургас” ЕАД от 11.03.20202г./сряда/ в държавното дружество е създаден Щаб за предприемане на мерки и последващ контрол, против разпространението на COVID-19 в пристанището. Председател на Щаба е изпълнителният директор Диян Димов, а заместник е Живко Еланджиев, директор на дирекция „Експлоатация”. Още седем служители от ръководството на пристанището са членове на Щаба, като до момента /към 13-ти 03. 2020 г./ са проведени три заседания. Решенията на Щаба са задължителни за работниците и служителите, както и за клиентите на пристанището.

Съгласно решенията от проведените заседания са предприети основни и допълнителни мерки, които да противодействат разпространението на новия коронавирус. Приет е Алгоритъм на дезинфекционнитe мероприятия в „Пристанище Бургас” ЕАД в условията на епидемично разпространение на COVID-19. Съгласно този алгоритъм почистващите продукти при санитарно-хигиенните дейности са заменени с дезинфектанти. За лична хигиена се ползват антибактериални гелове на алкохолна основа. Установени са критични точки, свързани с по-голям трафик на хора и често докосвани повърхности, които подлежат на ежедневна неколкократна дезинфекция, като на някои от точките това се прави на всеки час.

Закупени са лични предпазни средства - облека, маски, ръкавици и електронни термометри, които са разпределени по предварителна изготвена схема по звената в пристанището.

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и след проведено заседание на Щаба за предприемане на мерки и последващ контрол, против разпространението на COVID-19 в пристанището са обсъдени следните мерки:

 • Ограничаване и свеждане до минимум на външни лица до територията и административната сграда на пристанището.

 • Редуциране до необходимия минимум присъствието на работните места на работниците от смените, пряко заети в производствената и спомагателна дейност, както и на административните служители.

 • Установяване на работници и служители, пътували в рискови държави и дестинации и предприемане на мерки за поставяне под карантина на същите, при необходимост.

 • Осигуряване на персонални дезинфектанти на всички работници и служители.

Три пъти на ден се извършва дезинфекция на административната сграда, на санитарните и битови помещения. На входа на административната сграда е поставено информационна табло с цел превенция от заразяване с COVID-19 и са осигурени дезинфектанти за ползване при влизане в сградата, която е задължителна за всички влизащи. Ежедневно се извършва дезинфекция на цялата зона, пътните подходи и местата за предвижване на хората.

Щабът в „Пристанище Бургас” ЕАД прие План за действие при обявяване на епидемиологична обстановка - свързана с COVID-19 на територията на „Пристанище Бургас“ ЕАД. Той е изготвен в съответствие с противоепидемичните мерки, оповестени със Заповед на Министъра на здравеопазването и обявеното Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. за извънредно положение, считано от 13.03.2020 г.

Прилагат се следните мерки:

 

 1. За ограничаване на достъпа до административните и обществени сгради на територията на пристанището

 2. Въвеждане на гъвкаво работно време.

 3. В случай, че голям брой работници и / или служители, не могат да дойдат до работното място (поради ограничения в пътуването до населеното място или защото са болни) – реорганизиране на работната сила, с оглед изпълнение на най-належащите дейности в пристанището. 

 4. Ежедневно преди началото на работното време, ръководителите информират служителите за актуалните действия по плана с оглед недопускане на паника и стриктно прилагане на мерките. Протоколи от заседания на Щаб за предприемане на мерки и последващ контрол против разпространението на COVID-19 в „Пристанище Бургас“ ЕАД се поставят на информационни табла в административната сграда и „Оперативна“ – терминал „Изток“.

 5. На основание чл. 199, ал. 1 от КТ не се допускат на работното място на лица, които имат симптоми или да им се е наложило да пият обикновени лекарства (напр. парацетамол, ибупрофен), които биха могли да прикрият симптомите.

 6. Ръководител звено „Човешки ресурси”, организира използването на натрупани стари отпуски от служителите.

 7. Изготвя се списък на лицата, които са в отпуск и се намират в рискови райони в страната и чужбина, като се допуска завръщането им на работа, само след достатъчно данни, че са здрави. Работници и служители, ползвали отпуски и/или са посетили рискови райони в страната или чужбина, след завръщанетото си незабавно информират писмено прекия си ръководител, като декларират дестинацията, която са посетили.

 8. За лица с хронични заболявания (диабет, сърдечно-съдови заболявания, белодробни заболявания или по-възрастни служители), да се организират така работните места, че да имат минимален достъп с други служители или клиенти. По възможност да останат и в домовете си.

 9. Повишаване честотата на дезинфекция на работните места.

 10. Своевременно попълване на наличностите от лични предпазни средства, защитни облекла и средства за дезинфекция.

 11. Преимуществено осъществяване на електронна комуникация между служителите в пристанището и с клиенти.

 12. Уведомяване на външните фирми и наематели за предприетите мерки. За целта на същите се изпраща по електронната поща Заповед № РД 05-95/11.03.2020 г. за създаване на Щаб за предприемане на мерки и последващ контрол против разпространението на COVID-19 в „Пристанище Бургас“ ЕАД и План за действие при обявяване на епидимиологична обстановка - свързана с COVID-19 на територията на „Пристанище Бургас“ ЕАД.

 13. В случай, че някой на работното място се разболее и има съмнение за COVID-19:

 • този човек трябва да бъде настанен в стая или част от помещение, където е изолиран от останалите на работното място. Трябва да се сведе до минимум броят на хората, които влизат в контакт с него и незабавно да бъдат информирани местните здравни власти. За целта е определено помещението на Професионалния учебен център /бивша „Оперативна“/. Същото ще бъде дезинфекцирано и оборудвано с комплекти ЛПС – предпазни костюми, предпазни очила, предпазни маски и предпазни ръкавици. Ключът за помещението се съхранява от дежурен ВРСО - телефон 0887 5048 77.При необходимост се ползва телефон за спешни повиквания 112.

 • след транспортиране на болния, да се извърши пълна дезинфекция на помещенията и маршрута му на придвижване;

 • лицата контактували с болния, да се локализират и незабавно да се освободят от работа, като се насочат към личните си лекари за последващи действия;

 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ – Бургас и изпълнение на предложените от тях мерки.