Клиентите оценяват с „много добър” услугите на бургаското пристанище - 02.09.2019

Клиентската удовлетвореност от услугите на пристанище Бургас е много добра. Изводът е в резултат на изследване с клиентски карти сред потребителите на пристанищни услуги. Резултатите и анализът от анкетата бяха съобщени по време на прегледа на ръководството на „Пристанище Бургас” ЕАД.

Като ключов критерий, който влияе на контрагентите за избора на пристанищен оператор 30 % от анкетираните са посочили гъвкавата политика по отношение на клиенти, 26% са отбелязали цените и ценовите условия, 24 % са избрали като водещ критерий професионализма на работниците, а други 20 % са посочили професионализма на административния персонал.

60% от участниците в анкетата са на мнение, че в сравнение с други пристанища в България и чужбина цените за основните услуги на „Пристанище Бургас” са приблизително еднакви.

Услугите, които получават от „Пристанище Бургас” ЕАД са оценени по няколко критерия по скалата от 2 до 5 .

Претоварните услуги: качество, бързина, внимателно боравене с товара са получили оценка 5.

Съхранение и експедиция: качество, сигурност на товара и професионализъм на персонала също са оценени с най- високата оценка 5, като срочността на експедиция и работата на персонала на портал и кантар е оценена с 4 точки.

Клиентите, ползватели на услугите на „Пристанище Бургас” ЕАД са напълно удовлетворени и са поставили най- високата оценка по отношение на експедитивност и безопасност.

91% от анкетираните са посочили, че винаги получават нужната и навременна информация, помощ и сътрудничество при разрешаване на възникнали проблеми, касаещи услугите, извършвани от “Пристанище Бургас” ЕАД.

На въпрос „Как бихте оценили комплексно удовлетвореността си от работата с нас?" 45% от анкетираните отговарят с „отлична”, 45% с „много добра” и 10 % с „добра”.

Клиентите посочват, че все пак може да имат подобрение в достъпа до информация и качеството на предлаганата услуга. Те са поискали по-голяма надеждност на складовите съоръжения и на работната техника на пристанището, както и наличие на достатъчно и подходящи складови площи за съхранение на товарите. Това са посоки в, които ръководството ще продължи да работи, за да предоставя качествени услуги на своите партньори и да привлича нови.