Обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС - 02.06.2023

„Пристанище Бургас” ЕАД в качеството си на Възложител и на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че осигурява обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда за своето инвестиционно предложение: Извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно съхраняване и предварително третиране на отпадъци  от производствена дейност и корабни отпадъци –  смесени битови отпадъци, отпадъци от почистване на улици, биоразградими отпадъци, отпадъци от бетон, излязли от употреба МПС, отпадъци от кабели и цветни метали, отпадъци от стомана и желязо, отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло, опаковки, , дървесни отпадъци, ИУЕЕО, НУБА, абсорбенти (мазни парцали и др.) и др. и нефтосъдържащи отпадъци – отработени масла с произход експлоатация на пристанищни машини и съоръжения, маслени филтри, съхраняване и предварително третиране на дървесни отпадъци, пластмасови и каучукови отпадъци, луминисцентни и живачни лампи, обикновени лампи и др. отпадъци в Община Бургас, гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ №1,  Поземлени имоти с №№ 07079.618.1083; 07079.618.1079; 07079.618.1084; 07079.618.1021;  07079.618.1019  в срок до 14 дни от настоящата обява.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС на инвестиционното предложение е на разположение на заинтересованите страни всеки работен ден от 9.00 ч. -12.00 ч. и от 13.30 ч. – 16.00 ч. четиринадесет дни от датата на обявяването на следния адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг“ №1, стая №209 тел. 0884787855 – Иван Тончев.

Възражения, мнения и препоръки се приемат през указания период на посочения адрес.