ОБЯВА за конкурс за избор на изпълнител с предмет: Възлагане на застрахователни услуги - 09.12.2021

„Пристанище Бургас” ЕАД” на основание чл. 29,ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Заповед на изпълнителния директор, обявява откриване и провеждане на конкурс за избор на изпълнител с предмет: „Възлагане на застрахователни услуги - Задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства” и Застраховка „Злополука на пътниците в моторните превозни средства”.

 

Документацията за участие в конкурса може да бъде закупена всеки работен ден в административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД-стая № 303, срещу 50 лв. /без ДДС/, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч., до 12.01.2022г. включително, удължен до 19.01.2022г.  съгласно заповед.

 

Предложението за участие в конкурса, придружено с изискуемите документи следва да бъде представено в деловодството на „Пристанище Бургас” ЕАД- партер до 17.00 ч. на 13.01.2022г. , удължен до 19.01.2022г.  съгласно заповед.

 

Допълнителна информация за конкурса може да намерите на Профила на купувача на www.port-burgas.bg  -  Т У К.

Заповед за удължаване срока на закупуване на документацията - Т У К.