ОБЯВА за отдаване под наем на недвижим имот - 13.03.2019

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протоколно решение на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се в гр. Бургас, собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД.

Подробно описание на условия, начална цена, стъпка за наддаване /в случай, че се премине към явен търг/, начин на плащане, размер на депозита, условия за оглед и специални изисквания към участниците се съдържа в прикачения към настоящето обявление файл  ТУК.

Търгът ще се проведе на 08.04.2019 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 305, срещу представен документ за платени 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 04.04.2019 г. включително.

Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 05.04.2019г.

Когато на търга не се яви кандидат/и, същия ще се проведе повторно на 24.04.2019 г. в 10.00 часа.

За справки: тел.056/822111, 056/822333, 056/822013.