ОБЯВА за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА - 20-тонен козлови кран КП2Е № 60 - 27.09.2018

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на дълготраен материален актив - 20-тонен козлови кран КП2Е № 60, инв. № 14722, находящ се на Военна рампа, пристанищен терминал „Бургас Изток 1“, собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД .

Подробно описание на за условията на търга се съдържа в прикачения към настоящото обявление файл ТУК.

Търгът ще се проведе на 15.10.2018 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3. Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 305, срещу представен документ за платени 80,00 лв. /осемдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч. до 11.10.2018 г. включително. Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 12.10.2018 г.

Когато на търга не се яви кандидат/и, същия ще се проведе повторно на 26.10.2018 г. в 10.00 часа.

За справки: тел. 0885519933, 056/ 822260, 056/822013.