ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на първи етаж от сграда в гр. Созопол - 04.12.2018

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание Раздел 5 от Парвилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Протоколно решение № ПД-239 /16.08.2018 на  Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед №РД 05/496 от 13.11.2018г. на Изпълнителния директор на "Пристанище Бургас" ЕАД, обявява Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на първи етаж от сграда с площ от 134.46 кв.м., находяща се в гр. Созопол, ул.”Крайбрежна”, разположена в имот с идентификатор №67800.505.86, собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД.

Повече информация може да откриете прикачения файл  ТУК.

Вид на търга - с тайно наддаване.

Срокът за закупуване на тръжна документация е до 16.30 часа на 07.01.2019 г.  

Срокът за подаване на заявленията за участие е до 16.30 часа на 08.01.2019 г.

Заявления, постапили след този срок, не се разглеждат.

Търгът ще се проведе на 09.01.2019 г. от 10.00 ч..

Мястото, където се закупува тръжната документация е административната сграда на "Пристанище Бургас" ЕАД, етаж 3-ти, стая № 305.

Размерът на таксата за получаване на тръжната документация е 50 /петдесет/ лева, без ДДС /невъзстановими/.

Размерът на депозита е определен в правилата за провеждане на търга.

Време и начин за оглед на обекта – след предварително уточнение, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в рамките на срока, предвиден за подаване на заявленията.

За контакти и съдействие: тел. 056/82 23 01 – Денка Русева – организатор звено „АСУ”.

Заявленията се подават в деловодството на „Пристанище Бургас" ЕАД в запечатан, непрозрачен плик, върху който е отбелязано пълното наименование на търга за който се участва, името, точен и актуален адрес на подателя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и/или електронен адрес. Предложенията се адресират: гр. Бургас, "Пристанище Бургас" ЕАД, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1, за Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на първи етаж от сграда с площ от 134.46 кв.м., находяща се в гр. Созопол, ул.”Крайбрежна”, разположена в имот с идентификатор №67800.505.86, собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД.