ОБЯВА за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение - 30.07.2021

"Пристанище Бургас" ЕАД, на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение №3, бивш обект закуски, находящ се в сграда публична държавна собственост до централния вход  на “Пристанище Бургас”ЕАД, предоставен за ползване на „Пристанище Бургас" ЕАД, по графична схема, част от тръжната документация.

Повече информация може на намерите  в прикачения файл.

Вид на търга - с тайно наддаване.Вид на заседанието- закрито.

Срокът за закупуване на тръжна документация е до 16.30 часа на 27.08.2021 г.  

Срокът за подаване на заявленията за участие е до 16.30 часа на 30.08.2021 г.

Заявления, постъпили след този срок, не се разглеждат.

Търгът ще се проведе на 31.08.2021 г. от 10.00 ч..

Мястото, където се закупува тръжната документация е административната сграда на "Пристанище Бургас" ЕАД, етаж 3-ти, стая № 303.

Размерът на таксата за получаване на тръжната документация е 30 /тридесет/ лева, без ДДС /невъзстановими/.

Размерът на депозита е определен в правилата за провеждане на търга.

Време и начин за оглед на обектите - всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в рамките на срока, предвиден за подаване на заявленията.

За контакти и съдействие: тел. 056/82 23 01 – Величка Бурлакова – технически организатор „АСУ”, тел. 056/82 20 14 –Мадлен Мутафян - юрисконсулт.

Заявленията се подават в деловодството на „Пристанище Бургас" ЕАД в запечатан, непрозрачен плик, върху който е отбелязано пълното наименование на обекта, за който се участва в търга, името, точен и актуален адрес на подателя, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и/или електронен адрес. Предложенията се адресират: гр. Бургас, "Пристанище Бургас" ЕАД, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1, за търга за отдаване под наем  на помещение №3, бивш обект закуски, находящ се в сграда публична държавна собственост, предоставен за ползване на „Пристанище Бургас" ЕАД, находящи се в пристанище за обществен транспорт Бургас.