ОБЯВА за търг с тайно наддаване за продажба на бракувани ДМА – 16 тонни ел.портални кранове Кенгуру - 23.11.2018

“Пристанище Бургас” ЕАД, ул. “Княз Ал.Батенберг” №1, тел. 056/822222, факс 056/822156, на основание Протокол на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Заповед на Изпълнителния директор, обявява провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на бракувани дълготрайни материални активи  16 тонни ел.портални кранове „Кенгуру” №33 и №34, собственост на “Пристанище Бургас” ЕАД”. Търгът ще се проведе на 18.12.2018 г. в 10.00 ч. в заседателната зала на административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД, ет.3.

Документацията за участие в търга може да бъде получена в управлението на “Пристанище Бургас” ЕАД - стая 303, срещу представен документ за платени 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС, невъзстановими, платими в касата всеки работен ден от 09:30 ч. до 16:30 ч., до 14.12.2018 г. включително.

Краен срок за приемане на заявления от участниците – 16:30 ч. на 17.12.2018 г.

Повече информация може да намерите в прикачения файл  ТУК.